Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektu uchwały odnośnie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szumowo na lata 2024-2028 z perspektywą 2029-2031

ZARZĄDZENIE NR 581/24
WÓJTA GMINY SZUMOWO

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczący zaopiniowania
projektu uchwały odnośnie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szumowo na
lata 2024-2028 z perspektywą 2029-2031

Działając na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094, poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1906, poz. 2029), w związku zuchwałą nr XXV/163/17 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szumowo, zarządza się, co następuje:

 1. 1.1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szumowo na lata 2024-2028 z perspektywą 2029-2031.

 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców z terenu gminy Szumowo w sprawie zapisów projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szumowo na lata 2024-2028 z perspektywą 2029-2031.

 3. 2.1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 przeprowadzone będą w terminie od 26.04.2024 roku do dnia 20.05.2024 roku.

 1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

 1. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwał w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4 w dniach i godzinach urzędowania;

 2. Publikacji projektu uchwał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szumowo https:/bip.szumowo.bit-sa.pl/.

 1. Uwagi i propozycje mieszkańców należy składać w terminie do 20.05.2024 roku na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia poprzez złożenie w Urzędzie Gminy - sekretariat pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu.

 2. Uwagi i propozycje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 3 zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szumowo oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Szumowo pok. Nr 4.

 1. 3.1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

 2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach, które były przedmiotem konsultacji, ale organy gminy rozpatrują wyniki konsultacji i biorąc je pod uwagę jako jeden z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu strategii.

 3. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:

 1. przedmiocie i celu konsultacji,

 2. terminie realizacji konsultacji,

 3. mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),

 4. przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,

 5. wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).

 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się w terminie do 5 dni od daty zakończenia konsultacji:

1) na stronie internetowej Gminy Szumowo: www.szumowo.pl;

 1. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szumowo.

 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szumowo.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18-305 Szumowo

e-mail: sekretariat@szumowo.pl
e-mail: szumowo@szumowo.pl
tel: 864768011, 862244140, 86 2244141

Powrót na początek strony